Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr III/2020
1 września 2020
Na jakie cyberzagrożenia jest narażona organizacja? Zadbaj o bezpieczeństwo cyfrowe
28 września 2020

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: wrzesień 2020

Lp. Nazwa konkursu Termin złożenia wniosku Maksymalna kwota dofinansowania Rodzaj zadań/obszar(y) wsparcia Podmiot ogłaszający/grantodawca Link do konkursu
1. Konkurs „Inicjator PoMocy” do 30 września 2020 r. do godz. 23:59 Dotacje od 20 tys. do 20 tys. PLN Celem konkursu jest znalezienie i nagrodzenie pomysłów, które będą odpowiadały na bieżące problemy i wyzwania mieszkańców Polski pokrzywdzonych przez nazizm – pomysłów, które poprawią jakość ich życia oraz dadzą im wsparcie i wzmocnie-nie. Fundacja Stocznia na zlecenie Fundacji EVZ Link
2. konkurs na realizację w 2021 r. zadań mających na celu ochronę, zachow-anie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1, 3-9 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku re-gionalnym. do 14 września 2020 r. do godz. 23:59 Nie podano Dotacje na: 1/działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twór-czości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości, 2/ wydawanie książek, czasopism, periodyków w językach mniejszości, 3/ ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości lub z językiem regionalnym, 4/ propagowanie wiedzy o mniejszościach lub o języku regionalnym. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Link
3. Aktywność obywatelska, Działalność międzynarodowa, Unia Europejska, Edukacja i wychowanie. do 1 października 2020 r. do godz. 23:59 Dotacje od 10 tys. do 49,999 tys. EUR Dotacje na: 1/Działalność międzynarodowa – spotkania młodzieży oraz liderów młodzieżowych mające na celu promocję ak-tywności młodzieży, 2/ Roczny plan pracy – zawierający działania na następny rok lub lata, międzynarodowe aktywności, działania pilotażowe, a także publikacje (wraz z rozwojem strony inter-netowej), Europejska Fundacja Młodzieży Link
4. Konkurs na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę do 14 września 2020 r. do godz. 15:00 Łączny budżet wynosi 106 tys. zł Dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę. Preferowane będą projekty mające na celu upamiętnienie lokalnych społeczności żydowskich, w których zaangażowani zostaną mieszkańcy. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce Link
5. Dofinansowanie Projektów bilateralnych finansowanych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 do 30 września 2020 r. do godz. 15:00 Łączny budżet 150 tys. EUR Dotacje od 1 tys. do 20 tys. Do dofinansowania kwalifikują się Projekty bilateralne złożone w partnerstwie z pod-miotem z Państw-Dar-czyńców, dotyczące jednego lub więcej z poniższych obszarów programowych: • Energia odnawialna, efektywność energe-tyczna, bezpieczeń-stwo energetyczne; • Łagodzenie zmian kli-matu i adaptacja; • Środowisko i ekosys-temy. Minister Klimatu Link

Otwarte konkursy ofert w poszczególnych dziedzinach są ogłaszane i podawane na bieżąco do wiadomości na stronach BIP oraz na stronach internetowych poszczególnych programów oraz organizatorów konkursów: – urzędów miejskich i gminnych, – starostw powiatowych, – poszczególnych ministerstw.

Informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego znajdziecie Państwo na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,r oraz na FB: Pozarządowy Dolny Śląsk – profil na FB: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/Inne adresy: – Urząd Miejski Wrocławia (http://bip.um.wroc.pl/competitionsoffers/list/1/10 ), – Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (http://www.dip.dolnyslask.pl/ ) – Program Erasmus+: program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. (http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/), – Program Wiedza Edukacja Rozwój – Harmonogram naborów – http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/ – Portal www.ngo.pl – Fundusze (https://fundusze.ngo.pl/aktualne ) – Blog oraz FB o konkursach dla ngo: http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/ https://www.facebook.com/konkursyNGO/

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy