Zaproszenie seminarium eksperckie – „Rozwój lokalny a ekonomia społeczna”
15 lipca 2019
Spotkanie informacyjne dotyczące projektu OWES dla subregionu jeleniogórskiego na lata 2019-2022
23 sierpnia 2019

VIII Edycja Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszych dolnośląskich NGO, prowadzących działania na rzecz aktywizacji zawodowej/ aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

VIII Edycja Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Marcin Krzyżanowski ma zaszczyt ogłosić VIII Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz aktywizacji zawodowej i aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Jak co roku, celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w różnych obszarach. W tym roku będą to dwa obszary – (nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach).

Pierwsza kategoria: organizacje pozarządowe działające na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz druga kategoria: organizacje pozarządowe działające na rzecz aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

 1. Celami szczegółowymi Konkursu są:
 • promocja działań na rzecz aktywizacji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób
  z niepełnosprawnościami prowadzonych przez dolnośląskie organizacje pozarządowe,
 • zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych,
 • promocja dobrych praktyk wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe,
 • wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób
  z niepełnosprawnościami i działających na rzecz aktywizacji społecznej osób
  z niepełnosprawnościami.
 1. Przebieg Konkursu.

Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO”, zgłoszenia kandydatów do Tytułu „zDolne NGO” należy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu zgłoszeniowym.

Dokumenty do pobrania:

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
 2. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji.

W VIII Edycji Konkursu „zDolne NGO” stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji:

 

Kryterium – aktywizacja społeczna punktacja
Zakres, kompleksowość, atrakcyjność i różnorodność prowadzonych działań, w tym:

• wspieranie i aktywizowanie zawodowe osób z niepełnosprawnościami poprzez angażowanie osób z niepełnosprawnością w strukturach organizacji lub do realizacji projektów,
• uzyskiwany poziom aktywizacji społecznej (między innymi poprzez liczbę osób niepełnosprawnych które zaangażowały się w życie społeczne),

• wpływ działań organizacji na zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie (np. prowadzenie kampanii społecznych, promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych na portalach społecznościowych i stronie internetowej, promowanie aktywnych osób z niepełnosprawnością),

• różnorodność działań aktywizacyjnych (różne dziedziny).

 

 

 

 

 

0-30

Nowatorstwo projektów m.in. aktywizujących osoby z niepełnosprawnościami. Oryginalność inicjatywy, pomysłowość, zastosowanie ciekawych rozwiązań. 0-15
Trwałość i cykliczność projektów np. organizowanie spotkań, konferencji, kongresów
i innych  imprez, prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej i szkoleniowej, prowadzenie własnych instytucji.
0-15
Współdziałanie z instytucjami np. sportowymi, kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, wyznaniowymi, administracją państwową, samorządami terytorialnymi, innymi organizacjami pozarządowymi, środowiskami biznesu oraz mediami. 0-10
Dostępność prowadzonych działań dla odbiorców z różnych grup wiekowych, zasięg terytorialny, liczba beneficjentów objętych wsparciem. 0-10
Zaangażowanie społeczności lokalnej w prowadzone działania. 0-10
Umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych z różnych źródeł przez organizację na realizację działań. 0-10
Umiejętność podejmowania współpracy z partnerami biznesowymi. 0-5
Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. 0-5
Zdobyte nagrody, wyróżnienia, rekomendacje, itp. 0-10
RAZEM 120
Kryterium – aktywizacja zawodowa punktacja
Zakres, kompleksowość, atrakcyjność i różnorodność prowadzonych działań, w tym:

– wspieranie i aktywizowanie zawodowe osób z niepełnosprawnościami poprzez zatrudnianie i angażowanie osób z niepełnosprawnością w strukturach organizacji lub do realizacji projektów,

– kompleksowości działań wspierania osób z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy (praca z otoczeniem beneficjenta, kontakt z rodziną, opiekunami prawnymi, jak i publicznymi służbami zatrudnienia),

– zadania o charakterze informacyjnym, doradczym i szkoleniowym realizowane przez organizację pozarządową (oferty indywidualnego wsparcia obejmujące specjalistyczne szkolenia, zajęcia warsztatowe, przygotowujące m.in. do skutecznego poszukiwania pracy, autoprezentacji lub radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i stresowymi w samym miejscu pracy), budowania poczucia własnej wartości oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia,

– organizacja dla osób niepełnosprawnych staży i praktyk u pracodawców,

– wsparcie w zakresie doboru specjalistycznego sprzętu/oprzyrządowania stanowiska pracy dla pracowników niepełnosprawnych,

– organizacja targów pracy,

– poziom aktywizacji zawodowej (ilość zatrudnionych osób).

 

 

 

 

 

 

0-30

Nowatorstwo projektów m.in. aktywizujących osoby z niepełnosprawnościami. Oryginalność inicjatywy, pomysłowość, zastosowanie ciekawych rozwiązań. 0-15
Trwałość i cykliczność projektów np. organizowanie spotkań, konferencji, kongresów
i innych  imprez, prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej i szkoleniowej, prowadzenie własnych instytucji.
0-15
Współpraca z instytucjami np. sportowymi, kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, wyznaniowymi, administracją państwową, samorządami terytorialnymi, innymi organizacjami pozarządowymi, środowiskami biznesu oraz mediami. 0-10
Dostępność architektoniczna, cyfrowa i informacyjna dla odbiorców z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 0-10
Zaangażowanie społeczności lokalnej w prowadzone działania. 0-10
Umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych z różnych źródeł przez organizację na realizację działań. 0-10
Umiejętność podejmowania współpracy z partnerami biznesowymi. 0-5
Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 0-5
Zdobyte nagrody, wyróżnienia, rekomendacje, itp. 0-10
RAZEM 120

 

 1. Harmonogram.

VIII Edycja Konkursu „zDolne NGO” przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 12.08.2019 r. – ogłoszenie VIII Edycji Konkursu „zDolne NGO”
 • 12.08–13.09.2019 r. – termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)
 • II połowa września 2019 r. – obrady Kapituły Konkursowej
 • październik-I połowa grudnia 2019 r. – uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”

 

 1. Kontakt.

Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach związanych z VIII Edycją Konkursu „zDolne NGO” jest:

Sławomir Wójcik

tel. nr  71/ 770 40 76

mail: slawomir.wojcik@dolnyslask.pl

 

 1. Wypełniony formularz należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 1. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „zDolne NGO”

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy