Animacja

Oferta animacyjna Ośrodka skierowana jest głównie do lokalnych społeczności subregionu jeleniogórskiego. Animatorzy pracują z grupami inicjatywnymi zainteresowanymi tworzeniem lokalnego produktu i własnej oferty zmierzającej do dostarczenia mieszkańcom alternatywnego źródła dochodów. Działania rozpoczynają się wspólnym przeprowadzeniem diagnozy potrzeb i możliwości danej grupy, a następnie wypracowaniem planu rozwoju miejscowości i jego realizacją.

Animacja to również seminaria tematyczne poświęcone między innymi budowaniu lokalnych partnerstw oraz sieciowaniu środowisk Dzięki temu potencjalny klient będzie mógł wybrać ofertę najbardziej odpowiadającą jego potrzebom, będzie mógł zobaczyć z czego jeszcze można w okolicy skorzystać, które miejsca warto odwiedzić. Taka pełna, zwarta oferta podana w pigułce to doskonałe narzędzie marketingowe..

Ważnym elementem działań animacyjnych jest angażowanie nie tylko lokalnych liderów, ale wszystkich mieszkańców, przedstawicieli władz i lokalnego biznesu, pracowników instytucji samorządowych, nauczycieli, działaczy trzeciego sektora oraz tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Usługi animacji świadczone przez OWES służą:
  • tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, określaniu potencjału i możliwości lokalnego środowiska, motywowaniu grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej,
  • wygenerowaniu pomysłów, wypracowaniu założeń, tworzeniu harmonogramów działań, przygotowywaniu do opracowania strategii działań i konstruowania biznes planów, a następnie wspierania tworzenia podmiotów ekonomii społecznej,
  • propagowaniu dobrych praktyk, zachęcaniu różnych podmiotów, instytucji i osób do wspierania PES, w tym przede wszystkim kupowania ich towarów i usług, przy wsparciu odpowiedzialnych zamówień publicznych.
Animacja realizowana jest poprzez:
  • jednodniowe spotkania animacyjne ukierunkowane na określenie potencjału i wygenerowanie pomysłów, zmierzających do założenia PES,
  • jednodniowe spotkania animacyjne przygotowujące w sposób praktyczny do założenia PES,
  • dwudniowe wizyty studyjne służące pokazaniu dobrych praktyk i możliwości wynikających z założenia PES.
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy