O Ośrodku

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu

Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego (OWES) realizowany jest przez partnerstwo,
w którego skład wchodzą następujące podmioty:
  • Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z Legnicy – lider projektu
  • Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego ze Świdnicy – partner projektu.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
(współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Obszar realizacji projektu

Dla kogo

Ze wsparcia mogą skorzystać:
  • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji
    społeczno-zawodowej, zamieszkałe na terenie subregionu jeleniogórskiego;
  • Podmioty Ekonomii Społecznej, NGO, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne, JST i ich jednostki organizacyjne
    oraz kierownicy wskazanych podmiotów, przedstawiciele nauki i biznesu, mający siedziby na obszarze subregionu jeleniogórskiego;
  • Społeczności lokalne z obszaru subregionu jeleniogórskiego.

Czas realizacji

Od 1.06.2016 r. do 31.05.2019 r.

Rodzaje wsparcia

Głównym zadaniem OWES jest oferowanie szerokiego zakresu wsparcia dla sektora ekonomii społecznej subregionu jeleniogórskiego. Ośrodek świadczy kompleksowe usługi animacyjne, doradcze i szkoleniowe, zarówno dla istniejących, jak i nowopowstałych podmiotów ekonomii społecznej.
Szczegółowy opis i zakres usług znajduje się w zakładce OFERTA.

Akredytacja OWES

Po kilkumiesięcznym procesie akredytacji OWES subregionu jeleniogórskiego otrzymał, decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy