O Ośrodku

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu

Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego (OWES) realizowany jest przez partnerstwo,
w którego skład wchodzą następujące podmioty:
  • Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z Legnicy – lider projektu
  • Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego ze Świdnicy – partner projektu.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
(współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Obszar realizacji projektu

Dla kogo

Ze wsparcia mogą skorzystać:
  • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym pozostające bez zatrudnienia, wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej, zamieszkujące subregion jeleniogórski. W uzasadnionych przypadkach możliwe wsparcie dla 20% osób/ podmiotów spoza regionu;
  • Podmioty Ekonomii Społecznej, NGO, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne, JST i ich jednostki organizacyjne
    oraz kierownicy wskazanych podmiotów, przedstawiciele nauki i biznesu, mający siedziby na obszarze subregionu jeleniogórskiego;
  • Społeczności lokalne z obszaru subregionu jeleniogórskiego.

Czas realizacji

Od 1.06.2019 r. do 31.08.2023 r.

Rodzaje wsparcia

Głównym zadaniem OWES jest oferowanie szerokiego zakresu wsparcia dla sektora ekonomii społecznej subregionu jeleniogórskiego. Ośrodek świadczy kompleksowe usługi animacyjne, doradcze i szkoleniowe, zarówno dla istniejących, jak i nowopowstałych podmiotów ekonomii społecznej.
Szczegółowy opis i zakres usług znajduje się w zakładce OFERTA.

Akredytacja OWES

Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy, prowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie subregionu jeleniogórskiego, otrzymał, decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

Zasady realizacji wsparcia i zakres działań określają Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej:

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, obowiązujące od dnia 01.01.2021 (pobierz plik)
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy