Doradztwo

Doradztwo realizowane przez Ośrodek służy:

 • rozwojowi ekonomii społecznej poprzez wsparcie nowopowstających przedsiębiorstw społecznych,
 • wsparciu właściwego funkcjonowania PES.
Usługi doradcze dla nowopowstałych przedsiębiorstwo społecznych realizowane są przez:
 • wsparcie psychologa/pedagoga w zakresie zdiagnozowania stopnia motywacji do udziału w projekcie, dogłębnej analizy potrzeb uczestnika ze względu
  na sytuację społeczno-osobistą,
 • wsparcie doradcy zawodowego – przygotowanie wzoru indywidualnej ścieżki wsparcia merytorycznego, pomoc w diagnozie i ewentualnym potwierdzeniu zawodowych predyspozycji skorelowanych z działalnością PES.
Usługi doradcze dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej realizowane są przez:
 • doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej,
 • poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,
 • przygotowywanie i praca nad biznesplanem,
 • negocjacje z instytucjami finansującymi.

W ramach indywidualnej ścieżki wsparcia grupa chcąca założyć spółdzielnię socjalną może skorzystać z doradztwa specjalistycznego:

 1. W zakresie prawnym:
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa społecznego (PS),
 • Prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
 • Podatki bezpośredni i pośredni w działaniach podmiotu ekonomii społecznej (PES),
 • Obowiązki pracodawcy względem pracowników,
 • Inne.
 1. W zakresie księgowo-podatkowym:
 • Rachunkowość PES,
 • Zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
 • Księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne,
 • Inne.
 1. W zakresie osobowym:
 • Zarządzania organizacją,
 • Zarządzanie pracownikami,
 • Zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów,
 • Inne.
 1. W zakresie finansowym:
 • Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
 • Planowanie finansowe,
 • Inne
 1. W zakresie marketingowym:
 • Planowanie marketingowe,
 • Kształtowanie elastyczności ofertowej,
 • Polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
 • Opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS,
 • Badania rynku,
 • Wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES,
 • Nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.
 • Inne.

6. W zakresie Prawa Zamówień Publicznych

 • Kluczowy doradca udziela również doradztwa ogólnego w zakresie:
 • Zakładania przedsiębiorstwa społecznego (PS) (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
 • Zakładania podmiotu ekonomii społecznej (PES) (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów)
 • Rejestrowania działalności PES,
 • Zewnętrznego finansowania PS i PES
 • Prowadzenia działalności statutowej PES,
 • Inne z zakresu ekonomii społecznej.
A także:

OWES dysponuje kluczowymi doradcami biznesowymi, których wsparcie polega w szczególności na:

 • Pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz oczekiwanych efektów działania,
 • Pomocy w przygotowaniu planu działania dostosowanego do specyficznych potrzeb klientów,
 • Wdrożeniu planu działania (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe itp.), polegające na organizowaniu i koordynowaniu wsparcia
 • Monitorowaniu wdrożenia planu działania,
 • Ocenie rezultatów planowanych działań.