Dokumenty dot. przyznawanych dotacji

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15, Partnerstwo, w skład którego wchodzi: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, pełniące rolę Lidera oraz Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, informuje o rozpoczęciu z dniem 21 kwietnia 2017r. naboru Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz tylko dla nowotworzonych w ramach projektu przedsiębiorstw społecznych – naboru Wniosków o przyznanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego. Zapraszamy wszystkich Uczestników projektu do zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego, Regulaminem Komisji Oceny Wniosków oraz Kartami oceny formalnej/ merytorycznej ww. Wniosków oraz do wypełnienia i złożenia osobiście lub za pośrednictwem kuriera/ poczty tradycyjnej odpowiednich dokumentów (pliki do pobrania poniżej) wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Biuro projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”
ul. Muzealna 9A/2
58-500 Jelenia Góra

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
tel. 690 095 540
e-mail: owes@sirr.pl lub pabian@sirr.pl

Załączniki do pobrania:

Dokumenty rekrutacyjne

Szanowni Państwo,

W związku z akceptacją przez Instytucję Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Regulaminu świadczenia usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego wraz z załącznikami, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15, Partnerstwo, w skład którego wchodzi: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, pełniące rolę Lidera oraz Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego informuje, że rekrutacja do projektu pn. "OWES dla subregionu jeleniogórskiego", nr umowy RPDS.09.04.00-02-0007/15-00, na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających, istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwa społeczne, rozpocznie się 23 grudnia 2016 roku i potrwa nie krócej niż do 12 stycznia 2017 roku. Wszystkie Osoby i Podmioty zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się Regulaminem świadczenia usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego oraz wypełnienie i złożenie osobiście lub za pośrednictwem kuriera/ poczty tradycyjnej odpowiednich formularzy rekrutacyjnych (pliki do pobrania poniżej) wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Biuro projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”
ul. Muzealna 9A/2
58-500 Jelenia Góra

Uwaga

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017r. nowej definicji przedsiębiorstwa społecznego, wskazanej w zmienionych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, informujemy o zmianie z dniem 10 stycznia 2017r. Regulaminu świadczenia usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego oraz załączników nr 1.1 oraz 1.2 do Regulaminu.

Uwaga

Informujemy, iż z dniem 28 lutego 2018 r. zmianie uległy załączniki nr 1.1 oraz 1.2 do Regulaminu świadczenia usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
tel. 690 095 540
e-mail: owes@sirr.pl lub pabian@sirr.pl

Zachęcamy Państwa do wypełniania dokumentacji elektronicznie.

.doc .pdf Nazwa dokumentu
Regulamin świadczenia usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
Załącznik 1.1 Formularz rekrutacyjny do projektu dla osób fizycznych – Uczestników indywidualnych
Załącznik 1.2 Formularz rekrutacyjny do projektu dla podmiotu i jego przedstawiciela – Uczestnika instytucjonalnego
Załącznik 1.3 Karta rozmowy z doradcą
Załącznik 1.4 Karta oceny - osoba fizyczna
Załącznik 1.5 Karta oceny - podmiot

Wersje dokumentów, które obowiązywały do dnia 31 grudnia 2016r.

.doc .pdf Nazwa dokumentu
Regulamin świadczenia usług OWES Jelenia Góra
Obowiązywał do 31 grudnia 2016r.
Załącznik 1.1 Formularz zgłoszeniowy - osoba fizyczna
Obowiązywał do 31 grudnia 2016r.
Załącznik 1.2 Formularz zgłoszeniowy - podmiot
Obowiązywał do 31 grudnia 2016r.
Wersje dokumentów, które obowiązywały do dnia 28 lutego 2018 r.
.doc .pdf Nazwa dokumentu
Załącznik 1.1 Formularz zgłoszeniowy - osoba fizyczna Obowiązywał do 28 lutego 2018 r.
Załącznik 1.2 Formularz zgłoszeniowy - podmiot Obowiązywał do 28 lutego 2018 r.
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy