Szkolenia

Szkolenia realizowane w ramach OWES służą:

  • podniesieniu kompetencji, umiejętności i kwalifikacji wśród osób tworzących przedsiębiorstwa społeczne,
  • wzmocnieniu istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Szkolenia dla nowopowstałych przedsiębiorstw społecznych:

  • Szkolenia z zakresu Podstaw Ekonomii Społecznej, mające na celu m.in. przygotowanie uczestników tworzących nowe podmioty ekonomii społecznej kompleksowej wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia PES, zagadnień dotyczących działalności gospodarczej i odpłatnej, obowiązków sprawozdawczych wynikających z różnych przepisów prawa krajowego.
  • Szkolenia podnoszące umiejętności/ kompetencje osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szkolenia dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej:

  • Szkolenia jednodniowe mające na celu wzmocnienie istniejących podmiotów ekonomii społecznej w zakresie tworzenia nowych usług, produktów, nowych obszarów działań oraz wzmocnienia kompetencji kadry zarządzającej. Tematyka szkoleń uzależniona od potrzeb odbiorców dotyczy m.in. aspektów formalno-prawnych, otoczenia NGO, nisz rynkowych, zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, planowania, elastycznych form zatrudnienia kobiet itp.

Szkolenia w ramach OWES prowadzone są w formie warsztatowo-ćwiczeniowej z wykorzystaniem m.in. takich metod jak: studium przypadku, burza mózgów, ćwiczenia, projekty zespołowe, prezentacje, testy, dyskusje, wykłady, symulacje itp.

Uczestnicy szkoleń otrzymują (w zależności od wybranych form wsparcia): materiały szkoleniowe/ dydaktyczne, certyfikaty, całodniowe wyżywienie (co najmniej przerwa kawowa, lunch), noclegi (w przypadku szkoleń dwudniowych i dłuższych), ubezpieczenie NNW.