Wsparcie finansowe

OWES po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji zarówno nowopowstałych, jak i istniejących podmiotów ekonomii społecznej, po ocenie przez Komisję Oceniającą Biznesplany, udziela wsparcia finansowego w formie dotacji na utworzenie stanowiska pracy – w wysokości do 23 129,28 zł na jedno stanowisko. Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu wynosi 115 646,40 zł.

Dodatkowo dla nowopowstałych przedsiębiorstw społecznych zakłada się przyznanie wsparcia pomostowego w formie finansowej, na rzecz sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w początkowym okresie działania. Wsparcie pomostowe w formie finansowej udzielane jest po spełnieniu określonych wymogów.

W celu ciągłego doskonalenia standardów świadczonych przez nas usług istnieje możliwość złożenia skargi/zażalenia lub pochwały dotyczącej jakości udzielonego wsparcia.

Jak wygląda ścieżka wsparcia?
 1. Skontaktuj się z OWES – umówienie spotkania z edukatorem (os. fizyczne), animatorem lub specjalistą ds. kooperacji (głównie os. prawne). Wypełnienie formularza zgłoszeniowego I i umówienie spotkania z doradcą kluczowym.
 2. Spotkanie z kluczowym doradcą – w trakcie spotkania/doradztwa przygotowywana jest indywidualna ścieżka wsparcia. Osoba na podstawie formularza zgłoszeniowego wprowadzana jest do systemu – bierze udział w projekcie, ale nie jest jeszcze w ścieżce inkubacyjnej.
 3. Kandydat wypełnia formularz rekrutacyjny do projektu II z pomysłem na biznes i pakietem informacji o współzałożycielach spółdzielni i trafia do specjalisty ds. przedsiębiorczości.
 4. Komisja Rekrutacyjna ocenia formularze, tworzy listę rekrutacyjną. Z klientem podpisywana jest umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego i rozpoczyna się ścieżka inkubacyjna.
Więcej o wsparciu pomostowym:

Wsparcie pomostowe udzielane jest na pokrycie obligatoryjnych opłat związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa społecznego, na podstawie katalogu rodzaju kosztów dopuszczonych do finansowania. Wypłacane jest co miesiąc, na podstawie przedstawionego przez przedsiębiorstwo społeczne uzasadnionego Wniosku. Katalog kosztów w ramach wsparcia pomostowego nie może pokrywać się z wydatkami zakwalifikowanymi do dofinansowania w ramach wsparcia inwestycyjnego i zawiera:

 1. Obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne od osób zatrudnionych, na które zostało przyznane wsparcie pomostowe:
  • po stronie pracodawcy (emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
  • po stronie pracownika (emerytalne, rentowe, chorobowe).
 2. Podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od w/w osób
 3. Inne koszty pracodawcy ponoszone w związku z zatrudnieniem pracownika, w tym w szczególności koszty obowiązkowych badań lekarskich, obowiązkowych szkoleń bhp, koszty zakupu odzieży ochronnej i obuwia robocze (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania ich na danym stanowisku pracy)
 4. Koszty administracyjne.
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy