Wsparcie finansowe

OWES udziela wsparcia finansowego:

– Przedsiębiorstwom Społecznym, w związku z tworzeniem miejsc pracy (nowotworzone oraz istniejące PS);

– Podmiotom Ekonomii Społecznej w związku z przekształceniem podmiotu w Przedsiębiorstwo Społeczne i utworzeniem miejsc pracy.

 

Bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacja) na utworzenie nowych miejsc pracy w nowotworzonym przedsiębiorstwie społecznym, istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, bądź w podmiocie ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tego podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne, jak również wsparcie pomostowe finansowe, może zostać przyznane wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla poniżej wskazanych osób:

  1. a) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;
  2. b) osób długotrwale bezrobotnych w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;
  3. c) osób ubogich pracujących;
  4. d) osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
  5. e) osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

 

Maksymalna kwota dotacji na utworzenie jednego stanowiska pracy nie może przekroczyć wartości stawki jednostkowej na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym określonej w obowiązujących przepisach/ wytycznych/ standardach – obecnie 21 020,00 zł netto.

Maksymalna kwota dotacji dla jednego przedsiębiorstwa społecznego stanowi dziesięciokrotność w/w stawki jednostkowej.

Jak wygląda ścieżka wsparcia?
  1. Skontaktuj się z OWEScelem umówienia spotkania z przedstawicielem Zespołu (m.in. animatorem, edukatorem, doradcą kluczowym).
  2. Wypełnij dokumentację rekrutacyjną, a po pozytywnej ocenie formalnej Zespół OWES przedstawi dalsze etapy przebiegu procesu rekrutacji do udziału w projekcie.
  3. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie rozpoczyna się adekwatna do potrzeb ścieżka wsparcia, ukierunkowana na przygotowanie do złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych w ramach projektu.
Wsparcie pomostowe:

Uczestnik projektu może otrzymać wraz z bezzwrotnym wsparciem finansowym na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym bądź w podmiocie ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tego podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne, zindywidualizowane usługi towarzyszące przyznawaniu dotacji, polegające na pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, czyli wsparcie pomostowe w formie finansowej.

Zakres, intensywność wsparcia pomostowego, okres jego świadczenia i wysokość, są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa społecznego oraz wynikają z możliwości Realizatora.

 

Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest świadczone przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy i może być przedłużone nie dłużej jednak niż do 12 miesięcy, z zachowaniem zasad trwałości, o których mowa w regulaminach projektu.

 

Wsparcie pomostowe w formie finansowej może być przeznaczone na pokrycie:

  1. obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności, w szczególności w postaci obowiązkowych składek ZUS, podatków od wynagrodzeń, innych pochodnych z wynagrodzenia, części wynagrodzenia netto,
  2. innych kosztów przedstawionych w zaakceptowanym Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.