Rusza V edycja AKADEMII BIZnES CLASS dla podmiotów ekonomii społecznej z Dolnego Śląska – nabór zgłoszeń do 16 stycznia 2023.
4 stycznia 2023

Informacja dla Przedsiębiorstw Społecznych dot. nadawania statusu PS

 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. 2022 poz. 1812, z późn. zm.), zmienia się sposób i tryb nadawania statusu przedsiębiorstwa społecznego. 

Zgodnie z zapisami ww. Ustawy status przedsiębiorstwa społecznego nadaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, czyli w przypadku przedsiębiorstw społecznych z terenu województwa dolnośląskiego wniosek o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego należy złożyć do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław. 

Wzór wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku wraz z kartą informacyjną znajdują się na stronie Urzędu 

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/polityka-spoleczna/18491,Przyznanie-statusu-przedsiebiorstwa-spolecznego.html

A co ze statusem PS nadanym przez OWES do 30.10.2022 r.? Status przedsiębiorstwa społecznego dotychczas był nadawany przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej i wiązał się głównie z korzystaniem ze wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy. Ten status obowiązuje przez cały okres trwania umowy o wsparcie finansowe pomiędzy OWES a podmiotem, bez konieczności występowania do Wojewody o jego nadanie. 

Jednakże, jeśli dany podmiot ekonomii społecznej chce złożyć wniosek o jakikolwiek grant czy dotację przeznaczoną dla przedsiębiorstw społecznych (PS), to musi wcześniej złożyć wniosek o przyznanie statusu do Wojewody. W tym przypadku status przyznany przez OWES nie obowiązuje. Może nastąpić wówczas zdublowanie statusów, ale w okresie przejściowym wdrażania ustawy o ES takie zdarzenia będą występowały. 

Dlatego warto rozważyć złożenie wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego w trybie przewidzianym Ustawą, gdyż przewiduje ona szereg, mających stały charakter, instrumentów wsparcia skierowanych do przedsiębiorstw społecznych, w szczególności: 

  • • przyznanie jednorazowych środków na utworzenie stanowiska pracy, 
  • • przyznanie środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów pracy, 
  • • finansowanie części wynagrodzenia odpowiadającego składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie społeczne, 
  • • dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych i w kasach oszczędnościowo-kredytowych pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, 
  • • zwrot kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
  • • zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną, 
  • • wsparcie działalności, w tym również działalności gospodarczej, w ramach resortowych programów wspierania ekonomii społecznej. 

Powyższe instrumenty wsparcia dostępne będą jedynie dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), które status przedsiębiorstwa społecznego uzyskały w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, tj. złożyły wniosek do właściwego, ze względu na siedzibę podmiotu, wojewody. 

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy