Na jakie cyberzagrożenia jest narażona organizacja? Zadbaj o bezpieczeństwo cyfrowe
28 września 2020
Nowe przepisy resortu finansów dla części organizacji pozarządowych
2 października 2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 „Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami”.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 „Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami”.

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie jest podmiot, który:

·        posiada status organizacji pozarządowej, która zgodnie ze swoim statutem działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze aktywizacji społecznej lub zawodowej osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia konkursu lub

·        posiada status agencji zatrudnienia oraz w okresie 3 ostatnich lat od daty ogłoszenia konkursu doprowadził do zatrudnienia minimum 100 osób z niepełnosprawnościami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące zwiększenia poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. Realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób przyczynić się ma do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy. Projekty w konkursie będą realizowane i rozliczane wyłącznie stawkami jednostkowymi.

Finanse

Alokacja na konkurs nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 wynosi 100 000 000,00 PLN.

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK: https://efs.mrpips.gov.pl

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy