Zaproszenie na szkolenie z zakresu księgowości
26 stycznia 2018
Zaproszenie do udziału w projekcie “Aktywni na rynku pracy”
9 lutego 2018

Zaproszenie do udziału w projekcie “Integracja społeczno – zawodowa mieszkańców gmin: Świeradów Zdrój, Bogatynia, Olszyna i Lwówek Śląski”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
zaprasza w imieniu Fundacji OPTIMO MODO ul. Karola Miarki 48, 58-500 Jelenia Góra
do udziału w projekcie:

„Integracja społeczno – zawodowa mieszkańców gmin: Świeradów Zdrój, Bogatynia, Olszyna i Lwówek Śląski”

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja,
Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne,
Typ projektu 9.1.A. 2) Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej

na podstawie umowy nr RPDS.09.01.01-02-0003/16. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Projekt realizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego, w gminach: Świeradów Zdrój, Bogatynia, Olszyna, Lwówek Śląski od 01.10.2016 r. do 30.09.2018 r.

Celem projektu jest aktywna integracja 70 osób (38 kobiet i 32 mężczyzn), zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia oraz zatrudnienia. Grupę docelową stanowią:

  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej;
  • najbliższe otoczenie (rodzina) osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu); Przez rodzinę należy rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

Ścieżka Uczestnika projektu obejmuje:
  • Zadanie 1. Usługi specjalistycznego poradnictwa prowadzącego do integracji społecznej i zawodowej
  • Zadanie 2. Poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy
  • Zadanie 3. Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy.
Więcej informacji na stronie Fundacji OPTIMO MODO:
http://www.optimo-modo.pl/
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy